سؤال: احتراما مشاهده میشود که شرکت های عمران اقدام به تخریب فضای سبز و درختان کرده و اراضی مورد نظر را به صورت تجاری به سودجویان میفروشند با توجه که این اراضی در کلیه اسناد و بیع نامه های اهالی و این شرکت به عنوان فضای سبز درج شده است ولی بعد از واگذاری اقدام به این اعمال می نمایند آیا از لحاظ شرع مقدس اسلام خلاف بیع عمل کردن و تخریب فضاهای سبز مورد تایید است ؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در فرض سؤال مبنای صحیح بودن و نبودن در چنین قراردادهایی، نگاه به کلان زندگی و ضرورت های زیست محیطی ولو در درازمدت است.بنابراین هرکاری که به نوعی به محیط زیست ولو در درازمدت آسیب وارد کند، با صدور حتی مجوزهای موردی جایز نیست.0
adminfaq 4 سال 0 Answers 205 views 0