سؤال: احتراماً به استحضار عالی می رساند قوانین فعلی، برخی جرائم را بعد از گذشت چند سال مشمول مرور زمان تلقی نموده و مجرم را قابل مجازات نمی دانند و متأسفانه بعضی محاکم به جای اصل قرار دادن استیفای حق الناس و رعایت کامل احتیاط در این موضوعات، با تمسک به دلایل متبادر از ذهن، اصل احتیاط را به منظور خلاصی و فرار مجرم از مجازات اعمال نمایند. با عنایت به شبهاتی که وجود دارد خواهشمند است حضرتعالی اعلام فرمایید سقوط حق متضرر از جرم و فرار مجرم از مجازات کیفری، صرفاً با گذشت زمان، در موارد ذیل از نظر شرعی جائز است و یا خیر؟ ۱- مرور زمان در مواردی که کارشکنی متهم موجبات اطاله روند دادرسی و مرور زمان را فراهم آورده باشد و یا در مواردی که إطاله روند دادرسی مستند به فعل متضرر از جرم نباشد به طور مثال به علت تأخیر در رسیدگی از سوی مراجع قضایی و یا طولانی شدن مراحل کارشناسی باشد . ۲- مرور زمان در جرائمی نظیر بردن مال بوسیلۀ استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و یا کلاهبرداری که مصداق “أکل المال بالباطل” است. ۳- مرور زمان در خصوص جرائمی نظیر تهدید به مرگ، توهین و یا افتراء.

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

با سلام و تحیت؛ در همۀ موارد ذکر شده در صورتی که منشأ تحقق مرور زمان، عمد یا مانند آن از طرف متشاکی و یا دادگاه بوده باشد، اصل مورد شکایت باید مورد توجه قرار گرفته و هر نوع خسارتی اگر از این ناحیه متوجه شاکی شده باشد، باید جبران شود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 668 views 0