سؤال: آیا هبه و عیدی خمس دارد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

ظاهراً خمس ندارد مگر آنکه خیلی زیاد و چشم گیر باشد که عنوان فایده و غنیمت بر آن صدق کند.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 315 views 0