سؤال: آیا مهریه بصورت سکه طلا باتوجه به گرانیهای اخیر باتعداد بالا مثلا صدسکه یا بالاتر ازآن به گونه ای که زن تبدیل به کالاشود و مرد توان پرداخت نداشته باشد شرعی است؟ اگر مهریه غیر از سکه طلا باشد اشکال دارد؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

مهریه اگر غیر از سکه طلا هم باشد اشکالی ندارد و اتفاقاً در اسلام به مهریه های کمتر توصیه و نشانه سعادت خانواده معرفی شده است.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 374 views 0