سؤال: آیا معاونت(وارث) در قتل عمدی(مورث)،مانع ارث بری او(یعنی معاون) می شود یا خیر؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

فرض سؤال صرفاً در مورد قاتل صدق می یابد و معاونت در قتل، مانع از گرفتن ارث نمی شود.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 1045 views 0