سؤال: آیا دعای صنمی قریش معتبر است و خواندن آن مستحب می باشد؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

این دعا را کفعمی در صفحه ۵۵۱ و ۵۵۲ الولد الأمین  آورده است و از آن به عنوان دعایی رفیع الشأن و عظیم المنزله یاد کرده است.

وی این دعا را از عبدالّله بن عباس نقل کرده  که امام علی(ع) در قنوت آن را می خواندند. مرحوم علّامه مجلسی در بحار الانوار جلد۸۵ کتاب الصلاه صفحه ۲۶۰ از بلدالامین نقل کرده است.

با توجّه به مطالب فوق از دو منظر در باره این دعا میتوان سخن گفت: منظر اول از نظر سند که روایت مرسله است و با روایت مرسله نمی توان حکم یا دعایی را به خداوند متعال و رسول خدا(ص) و اوصیای او نسبت داد مگر آنکه کسی قاعده تسامح در ادلّه سنن را بپذیرد و طبق آن قاعده فتوا دهد که به نظر اینجانب آن قاعده تمام نیست.

منظر دوم: مراد از این صنمین که تثنیه است همانطور که مرحوم کفعمی بیان کرده است، فحشاء و منکر است؛ شارح این دعا شیخ ابو السعادات اسعدبن عبد القاهر در کتابش رشح البلاء فی شرح هذا الدعا چنین گفته است (الصنمان الملعونان هو الفحشاء و المنکر).

بنابراین اولا دعا از نظر سند تام نیست و در صورت صحّت، مراد از آن فحشاء و منکر است نه چیز دیگر.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 1878 views 0