سؤال: آیا حکومت اسلامی مجاز است برای قضاوت که از واجبات است قبل از آغاز رسیدگی وجهی به عنوان هزینه دادرسی از مدعی یا مجنی علیه دریافت کند؛ آیا وصول ان جواز شرعی دارد؟

سوال

با سلام و تحیت؛
دادرسی و قضاوت وقتی که از امور واجبه شد، قاضی و دستگاه قضائی موظف به انجام آن است.
برای اصل قضاوت و مقدمات قریب آن، اخذ وجوه به هیچ وجه جایز نیست؛ برای مقدمات قریبۀ آن مانند تهیۀ کاغذ و یا مثلاً بایگانی پرونده و امثال ذلک، دریافت وجوه ظاهراً منعی ندارد.


0
adminfaq 10 سال 0 Answers 361 views 0