سؤالک با سلام و احترام از حضور حضرتعالی درخواست استفتاء داشتم مبنی بر اینکه آیا ربا با توسل به عقد صوری همانند تهیه مبایعه نامه آپارتمان در ازای باز پرداخت اصل و سود پول دریافتی جایز است؟ حکم اسناد صوری ردو بدل شده در ربای قرضی چیست؟ و چنانچه این اسناد صوری مورد استفاده در ربای قرضی مانند مبایعه نامه آپارتمان و غیره که به عنوان پشتوانه استرداد اصل و سود پول تهیه و تنظیم شده اند و مبالغ مندرج در آنها با محاسبه اصل و سود پول دریافتی اولیه مورد محاسبه قرار گرفته اند و بدون پرداخت و ردو بدل شدن واقعی پول بین طرفین باشد؛ چانچه مورد استفاده قرار گیرد شرعا چه حکمی دارد؟ با تشکر و تجدید احترام

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

هیچ راهی برای تحلیل ربای قرضی وجود ندارد و حِیَل شرعیه از جمله قراردادهای صوری برای فرار از ربای قرضی کفایت نمی کند بنابراین فرض سؤال در حکم ربا بوده و جایز نیست.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 493 views 0