ترک کردن حجاب در مواقع ضرورت سؤال:وظیفه خواهران مسلمان دانشجوى ترکیه را نسبت به «رعایت حجاب» در فرضهاى ذیل بیان فرمایید: ۱ـ شرط طىّ کردن تمام ترمهاى دانشجویى در دانشگاههاى تحت مدیریّت لاییکها، رعایت نکردن حجاب شرعى است. ۲ـ شرط اتمام چند ترم باقیمانده از رشته خاصّى در دانشگاه رعایت نکردن حجاب است.

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

رعایت کردن پوشش شرعی برای زن مسلمان واجب است و مورد تصریح آیات قرآن و روایات اسلامی است؛ لیکن در موارد ضرورت که تشخیص آن بر عهده مکلف بوده و شأن فقیه ورود در آن مصادیق نیست، به اندازه رفع ضرورت بلامانع است.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 620 views 0