بسمه تعالی باسلام احتراماً ضمن پوزش از تصدیع اوقات آن عالم گرانقدر به استحضار عالی می رسانم: شخصی ضمن تماس با فروشنده طلا، قیمت و مظنه را از فروشنده سوال می نماید و پس از سوال در خصوص قیمت و مظنه طلا، اعلام می دارد به میزان ۲ میلیارد تومان خریدارم و ثمن معامله را نیز مطابق معاملات سابق در زمان تحویل طلا پرداخت خواهم نمود. حال سوالات به شرح ذیل می باشد که خواهان پاسخ به آن می باشم: ۱. آیا چنین معامله ای از لحاظ شرعی صحیح می باشد یا خیر؟ ۲. اگر چنین معامله ای باطل است؛ دلیل بطلان آن چه می باشد؟ باتقدیم احترام

سوال

باسلام و تحیت؛

در فرض سؤال مادامی که قبض و اقباض نشده، چون مقاوله و تفاهم اتفاق افتاده و هر دو طرف قبول دارند، لازم الاتباع است؛ با این وصف تمامیت و لزوم معامله، بعد از تحویل و تحول است.0
adminfaq 2 سال 0 Answers 715 views 0

Leave an answer