با سلام و درود مردی که به دلیل دروغگویی زن و دعوا بقیه مدت را بخشیده است ( عقد موقت ) مجدداً می خواهد آن زن را عقد موقت نماید. آیا با توجه به اینکه آن زن زیاد دروغ می گوید گفته او درباره اینکه در عقد کسی نیست مورد قبول است و می توان مجدد به او محرم شد؟ ( امکان تحقیق وجود ندارد )

سوال

با سلام و تحیت؛ مطابق مصرحات شریعت در ارتباط با عده، “قول زن” مورد قبول است مگر آنکه شخص “علم به خلاف” داشته باشد.0
, adminfaq 11 سال 0 Answers 588 views 0