با سلام و تحیت،از آنجا که صاحب‌نظران علوم قرآنی همواره گفته اند که امتیاز زیبایی بیانی و ادبی قرآن بر زیبایی بیانی و ادبی اشعار شاعران آن است که قرآن از تخیل و استعاره خیالی و مبالغه دروغ خالی است،این سوال برای اینجانب پیش آمده که آیا امکان دارد زیبایی ادبی و بیانی شعری که خیال آمیز،یا حاوی استعاره خیالی و مبالغه دروغ باشد،با زیبایی بیانی و ادبی قرآن برابری کند؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

باتوجه به اینکه قرآن دلیل جاودانگی اسلام است و از آن به معجزه خالده تعبیر می کنند و قرآن این حالت را با تحدّی به اثبات رسانده است؛ هنر قرآن در این است که در عین لحاظ کردن زیبایی های ظاهری، از مفاهیمی استفاده کرده که منطبق با واقعیت هاست و این معنا در بستر زمان استمرار داشته و خواهد داشت و متعلق به امروز و دیروز نیست بلکه متعلق به همه زمان هاست.0
adminfaq 2 سال 0 Answers 368 views 0

Leave an answer