باسلام.چک های أمانی بنده توسط فردی بطریق خیانت درامانت(تصاحب)تحصیل شد و توسط دادگاه نیز محکوم شد ولی ایشان چکهای بنده را به شخص ثالثی انتقال داده بود و او نیز با طرح دادخواست حقوقی وجه چک ها را طلبید که بنده به قاضی شعبه، موضوع کیفری را شرح دادم ولی توجهی ننمود و بنده رامحکوم کرد. آیاقاضی تخلف نموده؟باتوجه به قطعیت احکام چه اقدامی میتوانم بکنم؟باتشکر

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال قاضی اطمینان پیدا نکرده که این چک ها از راه خیانت به دست طرف رسیده باشد؛ بنابراین نمی توان گفت قاضی تخلف کرده است اگرچه آورنده چک شرعاً ضامن است تا چک ها و یا وجه دریافتی احتمالی را بازگرداند.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 233 views 0