باسلام؛ سلام, زنی از شوهر اول طلاق میگیرد بعد عده، شوهر دوم میکند در زمان شوهر دوم با علم به اینکه زن شوهر دوم است و با او زندگی میکند به دروغ به مرد سومی میگوید شوهر ندارد او را فریب میدهد صیغه موقت میخوانند زن میداند عقد باطل است و این کار زنا است و بعد چند بار نزدیکی پشیمان شده توبه میکند و با شوهر دوم ادامه زندگی میدهد بعد ۲ سال معلوم میشود طلاق از شوهر اول باطل است و هنوز زن شوهر اول است ۱-حالا با این شرایط با مرد سوم مرتکب زنا شده است یا نه؟ ۲-بعد از طلاق دوباره با شوهر اول باید عده وطی به شبهه (چون مرد سوم نمیدانسته زن شوهر دارد و عقد باطل است)برای مرد سوم هم نگه دارد؟

سوال

با سلام و تحیت؛

پاسخ سؤال اول: نسبت به مرد دوم، نه از ناحیۀ زن زنا محسوب می شود و نه از ناحیۀ مرد ولی نسبت به مرد سوم، قطعاً زن مرتکب زنا شده است.

پاسخ سؤال دوم: چون در رابطه با مرد سوم از ناحیۀ زن زنا صورت گرفته، عده ندارد ولی نسبت به مرد دوم، باید پس از طلاق عدۀ وطی به شبهه نگهدارد که شکل آن در توضیح المسائل مورد اشاره قرار گرفته است.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 580 views 0