اینجانب به عنوان مدیر سازمان خود، شخص ثالثی را مامور به ساخت ساختمانی برای سازمان خود نموده ام، لیکن علیرغم اینکه طبق توافق شفاهی می بایست بدهی خود را حداکثر ظرف سه ماه به ایشان پرداخت نمائیم به دلایل جلوگیری برخی همکاران بنده پرداخت بدهی مقدور نشده و لاجرم ایشان اقدام به شکایت نموده و دادگاه حکم بر پرداخت بدهی به مبلغ زمان ساخت داده است و حتی با توجه به اینکه مبلغ بدهی خود را بارها به کارشناسی داده بودیم با توجه به شکل ارائه اسناد توسط همکاران بنده، دادگاه برای خسارات تاخیر نیز به دلیل عدم مشخص بودن مبلغ بدهی طرف مقابل را مستحق ندانسته است. سوال شرعی: آیا برای رفع دین شرعی می بایست ساختمان را به قیمت روز با وی تسویه حساب نمود یا خیر؟ و چنانچه قیمت ساختمان را به قیمت روز با وی تسویه نمائیم، خسارات تاخیر تادیه نیز بر ذمه ما هست یا خیر؟

سوال

باسلام و تحیّت؛
در فرض سؤال مذبور، می بایست مبلغ بدهی مطابق قیمت روز پرداخت شود و خسارت تأخیر تأدیه بر ذمّه بدهکار می باشد.in progress 0
adminfaq 3 سال 0 Answers 446 views 0

Leave an answer

Browse
Browse