اگر کسی قصد انجام کاری را داشته باشد و به دوست خود بگوید تو با من باش گناهت با من ، آیا گناه دوستش پای این فرد نوشته می شود؟

سوال

پاسخ:
با سلام و تحیت؛

گناه هر کسی به خود او مربوط است ولی اگر کسی با این کار فردی را تشویق به گناه کند، به اندازۀ اثری که گذاشته مؤاخذه خواهد شد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 266 views 0