اگر شخصی اقدام به خرید ملکی نماید حال آنکه منقول باشد یا غیر منقول و فروشنده قبل از انجام معامله خریدار را توجیح نماید که آن ملک برای او منفعتی ندارد با توجه به آنکه خریدار از این موضوع ( عدم منفعت ملک ) علم و آگاهی یافته باشد آیا معامله انجام شده از لحاظ شرعی نافذ و صحیح می باشد یا آنکه باطل می باشد ./

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در فرض سؤال، معامله اشکالی ندارد.0
adminfaq 3 سال 0 Answers 588 views 0

Leave an answer