اگر سقط جنین با رضایت یا دستور صاحب نطفه باشد دیه آن برعهده کیست و باید به چه کسی بدهد؟در مواردی که نطفه نامشروع باشد چطور؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

دیه بر عهده کسی است که مباشرتاً سقط را انجام می دهد مگر اینکه صاحب نطفه ابراء نماید که در این صورت به عهده صاحب نطفه است. این فرض در نطفه مشروع یا نامشروع فرقی نمی کند.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 274 views 0