اگرشخصی با حسن نیت (واقعا خود را طلبکارمیداند) دردادگاه اسلامی درخصوص مطالبه دینی علیه دیگری طرح دعوی کند و برای جلوگیری از اینکه مدیون ، اموالش را به دیگری منتقل کند تقاضای توقیف اموال وی را نماید و قاضی با اختیارکامله ای که شارع به وی داده ، مال را توقیف کند اما بدون اینکه دلیل جدیدی در پرونده ایجاد شده باشد ، حکم برعلیه مدعی صادرنماید: ۱- آیا با توجه به اینکه این توقیف مال ، جنبه حمایتی داشته ، آیا مدعی علیه می‌تواند تقاضای خسارت ناشی از توقیف اموالش را نماید؟ ۲- درفرض توانستن ، رابطه علت و معلولی بین خسارت وارده با اقدام کدام شخص وارد است؟ قاضی یا مدعی؟ ۳- مدعی علیه ، این خسارت را ازچه کسی می‌تواند بگیرد؟

سوال

باسلام و تحیت؛

در فرض سؤال عدم سوء نیت کیفرهای اخروی را برمی دارد و به عبارت دیگر به دلیل اینکه سوء نیت نداشته گناهی مرتکب نشده ولی اگر منشأ خسارت شده، ضامن است چراکه ضمانت امر وضعی است نه امر تکلیفی.

اما در صورتی که قاضی خطا کند، باید خسارت را جبران کند.in progress 0
adminfaq 2 سال 0 Answers 461 views 0

Leave an answer