۸- قصد قربت‏

مسئلۀ ۴۰۹  :  واجب است وضو را برای انجام فرمان خداوند متعال بگیرد و اگر برای خنک شدن و خودنمایی کردن و یا انگیزه‏های غیر خدایی باشد، باطل است.
مسئلۀ ۴۱۰ :   لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند، ولی باید در تمام وضو متوجه باشد که وضو می‏گیرد به‌طوری‌که اگر از او بپرسند چه می‏کنی ‏بگوید وضو می‏گیرم.