۷- تبعیت

مسئلۀ ۲۷۲ :    تبعیت عبارت است از اینکه چیز نجسی با پاک شدن چیز نجس دیگر پاک شود، مانند سرکه شدن شراب داخل ظرف، که پاک شدن آن سبب می‏شود ظرف شراب به تَبَع آن پاک شود.
مسئلۀ ۲۷۳ :    وقتی که شراب سرکه می‏شود، پاک می‏شود و ظرفش نیز تا آن ‏اندازه‏ای که موقع جوش آمدن، شراب به آنجا رسیده است پاک می‏شود؛ حتی پارچه‏ای که روی ظرف می‏اندازند و به‌طور معمول هنگام جوش آمدن آلوده می‏شود، نیز پاک می‏شود و حتی اگر هنگام جوش آمدن، شراب سر رفته و پشت ظرف بریزد، هنگامی که شراب تبدیل به سرکه می‏شود، پشت ظرف نیز پاک می‏شود.
مسئلۀ ۲۷۴ :    تخته یا سنگی که میت را روی آن می‏گذارند و غسل می‏دهند و پارچه‏ای که روی عورتین میت می‏اندازند و نیز دست غسل دهندۀ میت، همگی پس از اتمام غسل پاک می‏شوند، ولی کیسه وصابون و سنگ پا و ظروفی که موقع شستن میت به کار رفته و با بدن میت، تماس داشته، به نظر می‏رسد که پاک نمی‏شود و بنا بر احتیاط واجب، آب کشیده شوند، زیرا دربارۀ آنها تبعیت صدق نمی‏کند.
مسئلۀ ۲۷۵ :    فرزندان غیربالغ کفّار که نجس هستند پس از اسلام آوردن والدین، محکوم به اسلام هستند و به تبعیت آنان پاک می‏شوند، ولی قبل از اسلام آوردن والدین حکم کافر را دارند، مگر آنکه خودشان اهل فکر و تشخیص باشند و از کیش والدین خود جدا شوند، در این صورت دیگر تابع والدین نخواهند بود.
مسئلۀ ۲۷۶ :    اگر لباس و مانند آن‎را که نیاز به فشار دارد، با آب قلیل شستشو دهند و به اندازۀ معمول فشار دهند تا غُساله بیرون آید، باقی ماندۀ رطوبت پس از بیرون آمدن غُساله، به تبع آن پاک می‏شود.
مسئلۀ ۲۷۷ :    کسی که چیز نجسی را با دست خود آب بکشد و به تبع آن دستش نجس شود، وقتی که دست و آن شی‏ء نجس با هم آب کشیده می‏شوند، با پاک شدن آن چیز، دست او هم پاک می‏شود.
مسئلۀ ۲۷۸ :    ظرف یا هر چیز نجسی را که با آب قلیل شستشو می‏دهند، بعد از جدا شدن آبی که برای پاک شدن روی آن ریخته‏اند، قطرات آبی که روی آنها باقی ماند، پاک است.