۶ و ۷- سگ و خوک

مسئلۀ ۱۵۴ :   سگ و خوکی که در خشکی زندگی می‏کنند، تمام اجزای آنها، حتّی رطوبت آنها نجس است، ولی سگ و خوک دریایی نجس نیستند.
مسئلۀ ۱۵۵ :   اگر سگ و خوک با هم دیگر آمیزش کنند و بچه‏ای از آنها به وجود آید در صورتی که نوزاد سگ یا خوک باشد، نجس است؛ و در صورتی که نه خوک باشد و نه سگ، اگر اسم یکی از حیوانات پاک بر آن صدق کند و یا حیوانی باشد که شبیه نداشته باشد، در این صورت پاک است؛ احتیاط آنست که از آن نیز اجتناب شود و نیز چنین است اگر یکی از این دو با حیوانی پاک آمیزش کند.