۶- باید اعضای وضو، هنگام شستن و مسح کشیدن پاک باشد.

مسئلۀ ۴۰۴  :  اگر دست و صورت نجس باشد و بخواهد وضو بگیرد، باید قبل از وضو آنها را آب بکشد و اگر قبل از تمام شدن وضو و یا پس از آن عضوی را که شسته یا مسح کرده نجس شود، وضو صحیح است و نیز اگر غیر از اعضای وضو جای دیگری از بدن نجس باشد وضو صحیح است، ولی اگر مخرج ادرار یا مدفوع را تطهیر نکرده احتیاط مستحب آنست که اول آن‎را آب بکشد و پس از آن وضو بگیرد.
مسئلۀ ۴۰۵ :   اگر یکی از اعضای وضو قبلاً نجس بوده و بعد از وضو شک کند که آیا پیش از وضو آن‎را آب کشیده یا نه، چنانچه می‏داند هنگام وضو توجه داشته و یا شک دارد که توجه داشته یا نه، وضو صحیح است،  ولی چنانچه بداند هنگام وضو ملتفت پاک یا نجس بودن آنجا نبوده، بطلان وضو خالی از قوّت نیست و در هر صورت باید جایی را که نجس بوده آب بکشد.
مسئلۀ ۴۰۶ :   اگر در صورت یا دستها بریدگی یا زخمی وجود داشته باشد و خون آنها هم قطع نشود، اگر آب ضرر داشته باشد، باید تیمّم کند و اگر ضرر ندارد، باید در آب کر و یا آب جاری فرو ببرد و زیر آب قدری فشار بدهد که خون بند آید و بعد به نیت وضوی ارتماسی صورت و یا دستها را بیرون آورد و تا هنگام قطع ریزش آب در نیت وضو باشد، در این صورت وضویش صحیح خواهد بود و اگر بعداً از زخم خونی خارج شود، مانند عارض شدن نجاست در یکی از اعضای وضو پس از تمام شدن شست‌وشوی آن عضو و یا پس از تمام شدن مسح آن، در صحت وضو خلل نمی‏رساند.