۵- خون‏

مسئلۀ ۱۴۱ :    خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، یعنی اگر رگ آن‎را ببرند خون با جهش خارج می‏شود، نجس است.
مسئلۀ ۱۴۲ :    خون حیوانات و جان‌دارانی که خون جهنده ندارند مانند ماهی، پشه، مگس و مانند اینها، پاک است.
مسئلۀ ۱۴۳ :    اگر حیوان حلال گوشتی را طبق دستور شرع مقدس اسلام ذبح کنند و خون آن به مقدار معمول از بدنش خارج شود، بقیۀ خونی که در بدنش مانده، پاک است، گرچه خوردن آن حرام است، مگر آنکه آن خون به اندازه‏ای مستهلک شود که دیگر به آن خون نگویند.
مسئلۀ ۱۴۴ :    بعد از آن که سر حیوان بریده شده و خون به اندازه معمول و متعارف از بدنش خارج شد، اگر به علّت نفس کشیدن و یا به خاطر اینکه سر حیوان در جای بلندی قرار گرفته، مقداری از خون دوباره به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است.
مسئلۀ ۱۴۵ :    بنا بر اقوی‏ خون باقی مانده در بدن حیوانات حرام گوشت و نیز خون باقی مانده در اجزای غیر مأکول حیوانات حلال گوشت مانند طحال و امثال آن پس از خارج شدن از بدن، در حد معمول و متعارف، در صورتی که طبق دستور شرع مقدس اسلام ذبح شده باشد پاک است، گر چه خوردن آن حرام است.
مسئلۀ ۱۴۶ :    خونی که موقع دوشیدن شیر گاو و گوسفند، گاهی در شیر آنها دیده می‏شود، نجس است و شیر را هم نجس می‏کند.
مسئلۀ ۱۴۷ :    اگر در شکم حیوانی که ذبح می‏شود بچه باشد و مرده بیرون آورده شود، از آن جهت که تذکیۀ  آن جنین با تذکیۀ مادرش انجام و محقق می‏شود، هم خودش و هم خونش پاک است.
مسئلۀ ۱۴۸ :    موقع جوشیدن غذا، اگر ذره‏ای خون در آن بریزد، تمام غذا و ظرف آن نجس شده و با جوشانیدن و حرارت بیشتر پاک نمی‏شود.
مسئلۀ ۱۴۹ :    خونی که از لای دندانها بیرون می‏آید، مادامی که خارج نشده جزء باطن بوده و پاک است، اما وقتی که آن خون خارج شد، در صورتی که با آب دهان مخلوط شده و مستهلک شده باشد، خوردنش اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۱۵۰ :    خونی که به خاطر خوردن دارو و یا تزریق آمپول، سرخی خود را از دست می‏دهد و به رنگ سفید یا زرد در می‏آید، در صورتی که معلوم باشد خون است، نجس است.
مسئلۀ ۱۵۱ :    اگر جزء یا اجزایی از بدن انسان کوبیده شود اما معلوم نباشد که خون مرده است که در زیر پوست بدن قرار گرفته و یا گوشت است که در اثر کوبیده شدن به این حالت درآمده، پاک است.
مسئلۀ ۱۵۲ :    خونی که در اثر کوبیده شدن در زیر پوست بدن، می‏میرد چه زیر ناخن باشد یا جاهای دیگر، اگر طوری باشد که به آن خون نگویند، پاک است، گرچه این فرض بعید است و اگر به آن خون بگویند، مادامی که زیر پوست و یا ناخن است وضو و غسل اشکال ندارد، ولی اگر سوراخ شود، در صورتی که برای انسان مشقتی نداشته باشد باید برای وضو یا غسل، خون را بیرون بیاورد و محل آن‎را آب بکشد و اگر مشقّت داشته باشد باید اطراف محل آن‎را طوری بشوید که نجاست زیادتر نشود و چیزی‏را مانند پارچه و مانند آن‎را روی محل بیندازد و آن‎را ببندد و هنگام وضو و غسل دست تَر روی آن بکشد و احتیاطاً تیمّم هم بکند و این احتیاط ترک نشود.
مسئلۀ ۱۵۳ :    خونی که در تخم مرغ دیده می‏شود، گرچه دلیلی بر نجاست آن وجود ندارد، لیکن احتیاط آنست که از خوردن آن اجتناب شود و این احتیاط، ترک نشود و اگر خون در رگ یا زرده تخم مرغ باشدو در پرده خودش قرار گیرد و آن پرده پاره نشده باشد پس از برداشتن آن خون و پرده، زرده و رگ باقی مانده، هم پاک است و هم خوردنش حلال است.