۴و۵- ظرفی که آب وضو در آنست باید مباح بوده و از طلا و نقره نباشد

مسئلۀ ۴۰۳  :  اگر غیر از آبی که در ظرف غصبی و یا طلا و نقره قرار دارد آب دیگری نباشد، باید تیمّم کند و اگر وضو بگیرد، در صورتی که ارتماسی باشد، هم مرتکب کار حرام شده و هم وضویش باطل است، اما اگر وضوی ارتماسی نباشد، بلکه با ظرف، آب را به محل وضو بریزد یا پیمانه پیمانه بردارد و وضو بگیرد معصیت کرده، ولی صحت وضوی او بعید نیست چون نهی با افعال وضو متّحد نیست و متوجّه مقدّمات فعل است هر چند بهتر است که یک تیمّم اضافه کند و اگر آب دیگری داشته باشد و در ظرف غصبی یا طلا و نقره وضوی ارتماسی بگیرد، گناه کرده و وضویش هم باطل است، در غیر این‎صورت فقط معصیت کرده، ولی وضوی او صحیح است.