۳- مَنی

مسئلۀ ۱۲۷  :  منی حیواناتی که خون جهنده دارند، مطلقاً نجس است.
مسئلۀ ۱۲۸  :  هر رطوبتی که از انسان و سایر جان‌داران که نجس العین نیستند خارج شود، به جز ادرار، مدفوع و منی آنها پاک است.