۳- آفتاب‏

مسئلۀ ۲۵۱ :  نور آفتاب با شش شرط، زمین، ساختمان و چیزهایی مانند در، پنجره، نرده‏های آهنی و میخهایی که در ساختمان به کار رفته و جزء ساختمان به شمار می‏آید را پاک می‏کند:
۱- چیز نجس به گونه‏ای تَر باشد که اگر چیز دیگری به آن برسد تَر شود، پس اگر خشک باشد باید آن‎را تَر کنند تا آفتاب خشک کند.
۲- پیش از تابیدن، عین نجاست از آن چیز برطرف شده باشد.
۳- ابر، پرده و یا جسم دیگری، از تابش مستقیم نور خورشید به چیز نجس جلوگیری نکند و اگر از پشت شیشه یا به وسیلۀ آینه بتابد، پاک شدن آن محل اشکال است، ولی‏اگر ابر به گونه‏ای نباشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری کند اشکال ندارد.
۴- آفتاب به تنهایی چیز نجسِ مرطوب را خشک کند و اگر مثلاً آفتاب و باد، یا آفتاب با گرمای دیگری آن تَری را خشک کند، پاک نمی‏شود، ولی اگر باد به قدری کم باشد که نگویند به خشک شدن چیز نجس کمک کرده، اشکال ندارد.
۵- آفتاب مقداری از ساختمان یا بنا را که نجاست به آن فرو رفته، باید یک‌باره خشک کند، پس اگر یک مرتبه روی آن‎را خشک کند و دفعۀ دیگر زیر آن‎را خشک کند، فقط روی آن دفعۀ اول، پاک می‏شود و زیر آن نجس می‏ماند.
۶- بین ظاهر و باطن ساختمانی که آفتاب بر آن می‏تابد، هوا یا جسم پاک دیگری حایل نباشد وگرنه قسمت داخل پاک نمی‏شود، هر چند در اثر تابش آفتاب خشک شده باشد.
مسئلۀ ۲۵۲  :  درخت و شاخ و برگ و میوه‏های آن و به‌طور کلّی گیاهانی که در روی زمین رسته‏اند، تا زمانی که بر روی درخت یا در روی زمین ثابت هستند، حکم زمین را دارند، یعنی در صورتی که عین نجاست را نداشته باشند و تَری آنها را آفتاب خشک کرده باشد، پاک می‏شوند و اگر از درخت یا از زمین جدا شده باشند در حکم اشیای منقولند که با تابیدن یا خشک شدن به وسیلۀ آفتاب پاک نمی‏شوند.
مسئلۀ ۲۵۳  :  میخ، در، پنجره و امثال اینها مادامی که روی دیوار و ساختمان نصب هستند، حکم ساختمان را دارند، اما هنگامی که جدا شدند و بر روی زمین قرار گرفتند، حکم منقول را پیدا می‏کنند که با تابیدن آفتاب پاک نمی‏شوند.
مسئلۀ ۲۵۴  :  اگر بر چیز نجسی که خشک است، آفتاب تابیده باشد، ولی معلوم نباشد که آیا قبل از تابیدن آفتاب آن چیز نجس تَر بوده یا خشک و اگر مرطوب بوده، آیا تنها به سبب تابیدن آفتاب خشک شده یا مثلاً باد هم در خشک بودن آن مؤثر بوده است و یا در تحقق شرایط شش گانه‏ای که گذشت انسان شک کند، آن چیز محکوم به نجاست است و آثار طهارت بر آن مترتّب نیست.
مسئلۀ ۲۵۵    اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد سوی دیگر دیوار پاک نمی‏شود، مگر اینکه دیوار آن‎قدر نازک باشد که با تابش به یک طرف دیوار طرف دیگر هم خشک شود، در این صورت هر دو طرف دیوار پاک می‏شود.