۲- غسل حیض‏

مسئلۀ ۵۱۵ :    دومین غسل از غسلهای واجب غسل حیض است که پس از دیدن خون حیض طبق شرایطی که توضیح داده می‏شود، برای بانوان واجب می‌شود. حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زنان خارج می‏شود و زن را در زمان دیدن خون حائض می‏گویند. این خون در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ، یا سرخ مایل به سیاه است و با فشار و کمی سوزش بیرون می‏آید.
مسئلۀ ۵۱۶ :    خونی که دختران قبل از بلوغ می‏بینند و یا زنان پس از دوران یائسگی می‏بینند خون حیض نیست و احکام حیض را ندارد.
مسئلۀ ۵۱۷ :    زنان قُرشیه زنانی هستند که نسبشان از طرف پدر به نضربن مالک یا فهر بن مالک و یا قصی بن مالک، از اجداد پیامبر بزرگ اسلام‏ می‏رسند. این زنان پس از تمام شدن شصت سال قمری یائسه می‏شوند یعنی دیگر خون حیض نمی‏بینند، اما زنان غیر قرشیه پس از تمام شدن پنجاه سال یائسه می‏شوند و دیگر خون حیض نمی‏بینند. امّا احتیاط آنست که زنان قرشیه در فاصلۀ میان پنجاه و شصت سال، میان چیزهایی که زنان حائض باید آنها را ترک کنند و چیزهایی که زن مستحاضه باید انجام دهد، جمع کنند.
مسئلۀ ۵۱۸ :    دختری که نمی‏داند نه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند که نشانه‏های حیض را نداشته باشد، حیض نیست، اگر نشانه‏های آن‎را داشته باشد و اطمینان هم پیدا کند که حیض است محکوم به حیض است و معلوم می‏شود که نه سالش تمام شده است. اگر بداند که نه سالش تمام شده است و خونی دیده که نشانه‏های حیض را دارد محکوم به حیض است، گرچه اطمینان به حیض بودن آن پیدا نکند.
مسئلۀ ۵۱۹ :    زنان باردار و یا زنانی که به بچه شیر می‏دهند ممکن است خون حیض ببینند، ولی اگر زنان باردار در وقت عادت ماهیانه خون نبینند و پس از گذشت بیست روز از آن خون ببینند، بنا بر احتیاط بین وظیفۀ حائض و مستحاضه جمع کنند.
مسئلۀ ۵۲۰ :    زنی که شک دارد یائسه شده یا نه، چنانچه خونی ببیند و نداند که خون حیض است یا خون دیگر، باید بنا را بگذارد که یائسه نشده است.
مسئلۀ ۵۲۱ :    کمترین زمان حیض سه روز و بیشترین آن ده روز است. اگر خون مقداری کمتر از سه روز باشد و به کلّی قطع شود حیض نیست و زن باید به وظیفۀ استحاضه عمل کند، ولی اگر خون به‌طور کلّی قطع نشود و در مجرای رحم بماند کافی است و حیض به حساب می‏آید. اگر در بین سه روز به مدت کمی قطع شود به‌طوری که عرفاً بگویند خون استمرار داشته و قطع نشده باز خون حیض است. اگر از مدّت ده روز بگذرد، آن مقدار که از ده روز گذشته قطعاً حیض نیست.
مسئلۀ ۵۲۲ :    اگر زنی سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، دوباره خون ببیند و مجموع روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک شده از ده روز بیشتر نشود، همۀ آن ایام حتّی روزهایی که خون ندیده، محکوم به حیض است.
مسئلۀ ۵۲۳ :    مشهور بین فقها اینست که خون در سه روز اول باید متوالیاً و پشت سر هم باشد، ولی اگر فرضاً در ضمن ده روز، سه روز یا بیشتر خون ببیند لیکن سه روز پشت سر هم نباشد، بنا بر احتیاط واجب در روزهایی که خون می‏بیند تمام کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کند و کارهای مستحاضه را نیز انجام دهد، نماز و روزه را بجا آورد، قضای روزه را نیز بگیرد. در روزهایی که خون ندیده، کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک کند و کارهایی را که زن پاک انجام می‏دهد، انجام دهد و قضای روزه‏ها را نیز بگیرد.
مسئلۀ ۵۲۴ :    زنی که کمتر از سه روز خون دیده و پاک شده است و بعد از آن سه روز دیگر و یا بیشتر از سه روز خون دیده است، خون اول حیض نیست، بلکه خون دوم خون حیض است، مگر اینکه مجموع دو خون و مدتی که پاک شده از ده روز کمتر و یا به اندازه ده روز باشد، در این صورت طبق مسئلۀ قبل عمل کند.
مسئلۀ ۵۲۵ :    اگر زنی خونی ببیند که مدّت آن از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون حیض است یا زخم یا دمل، چنانچه قبلاً حیض بود، حیض و چنانچه پاک بوده، پاک قرار دهد. اگر نمی‏داند پاک بوده یا حیض، همۀ چیزهایی را که بر حائض حرام است، ترک کند و همۀ عبادتهایی را که زن غیر حائض انجام می‏دهد بجا آورده و قضای روزه‏ها را هم بگیرد.
مسئلۀ ۵۲۶ :    اگر زنی خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه، اگر شرایط و صفات حیض را که قبلاً بیان کردیم داشته باشد، حیض است.
مسئلۀ ۵۲۷ :    زنی که با به کار بردن دارو از عادت ماهیانۀ خود جلوگیری کرده، اگر در ایام عادت یا غیر آن خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا نه، در صورتی‌که صفات و نشانه‏های حیض را داشته باشد حیض و اگر صفات و نشانه‏های حیض را نداشته و از سه روز هم کمتر باشد، خون حیض نیست.
مسئلۀ ۵۲۸ :    اگر زنی خون ببیند و نداند که خون حیض است یا بکارت، باید خود را وارسی کند. به این ترتیب که مقداری پنبه داخل مجرا قرار دهد و کمی صبر کند چنانچه، اطراف پنبه به‌طور حلقه‏ای  خون آلود شود، خون بکارت است، ولی اگر خون به همۀ پنبه رسیده و در آن فرو رفته باشد، حیض است.
مسئلۀ ۵۲۹ :    در مواردی که زن شک کند، آنچه بیرون آمده خون است یا نه و یا اینکه می‏داند خون است، ولی شک دارد که از رحم خارج شده که حیض حساب شود، یا از رحم خارج نشده، حکم حیض را ندارد.