مبطلات روزه

مسئلۀ ۱۷۲۰ :    چند چیز است که روزه را باطل می‏کند و به آنها مبطلات روزه می‏گویند:
۱- خوردن، ۲- آشامیدن، ۳- جماع، ۴- استمناء، ۵- دروغ بستن به خدا یا پیامبر یا امامان معصوم و بنا بر احتیاط واجب دروغ بستن بر حضرت زهرا و سایر پیامبران و جانشینان ایشان، ۶- بنا بر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق، ۷- فرو بردن تمام سر در آب ۸- باقی ماندن بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح، ۹- تنقیه کردن با چیزهای مایع و روان، ۱۰- عمداً قی کردن؛ و احکام این موارد در مسائل آینده بیان می‏شود.