۱۲- عَرَق حیوان نجاست‌خوار

مسئلۀ ۱۷۸  :  عرق شتر، گاو، گوسفند و هر حیوانی که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده و عمدۀ خوراک او مدفوع انسان باشد، بنا بر اقوی‏ نجس است.