۱۱- عَرَق جُنُب از حرام‏

مسئلۀ ۱۷۷  :  بنا بر اقوی‏ عرق جنب از حرام نجس نیست، گرچه احتیاط این است که با آن عرق نماز خوانده نشود