۱۰- کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد.

مسئلۀ ۴۱۲ :    اگر بین کارهای وضو به قدری جدایی افتد که وقتی می‏خواهد عضوی را بشوید یا مسح کند رطوبت اعضایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضو باطل است و اگر فقط رطوبت عضوی که جلوتر از محلی است که می‏خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد، مثل زمانی که می‏خواهد دست چپ را بشوید، رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تَر باشد وضو صحیح است، ولی احتیاط مستحب آنست که دوباره وضو بگیرد.
مسئلۀ ۴۱۳ :    اگر خشک شدن رطوبت اعضا به خاطر گرمای شدید و حرارت زیاد بدن و مانند آن باشد وضو صحیح است، ولی برای مسح، رطوبت کافی باید داشته باشد.
مسئلۀ ۴۱۴ :    راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، مثلاً اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پاها را مسح کند، وضوی او صحیح است.