۱۰- فُقّاع (آب جو)

مسئلۀ ۱۷۵  :  فُقاع که از جو گرفته می‏شود و به آن آب‌جو می‏گویند، نجس و خوردن آن حرام است. در واقع آب جو نوعی شراب است و اگر کسی اقدام به نوشیدن آن بکند، حد شراب را خواهد داشت.
مسئلۀ ۱۷۶  :  آبی که به دستور پزشک از جو می‏گیرند و به آن ماءالشعیر می‏گویند و هیچ‌گونه حالت مست‌کنندگی هم ندارد، پاک و خوردن آن حلال است و نیز اگر از غیر جو بگیرند و مست‌کننده نباشد، آن هم پاک و حلال است.