۱ و ۲- ادرار و مدفوع‏

مسئلۀ ۱۲۱ :    ادرار و مدفوع انسان و هر حیوانی که حرام گوشت است و خون جهنده دارد-یعنی اگر سر آن‎را ببرند، از رگهایش خون با جهش خارج می‏شود-  نجس است.
مسئلۀ ۱۲۲ :    بول و فضلۀ حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد، بنا بر اقوی‏ پاک است و اجتناب از آنها مستحب است.
مسئلۀ ۱۲۳ :    فضلۀ حشرات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند، پاک است.
مسئلۀ ۱۲۴ :    فضلۀ پرندگان حرام گوشت، اظهر آنست که پاک است.
مسئلۀ ۱۲۵ :    ادرار و مدفوع حیوان نجاست‌خوار و نیز حیوانی که انسان با آن نزدیکی کرده باشد و نیز گوسفندی که استخوان و گوشت آن از شیر خوک محکم شده باشد، نجس است و باید از آن اجتناب کرد.
مسئلۀ ۱۲۶ :    ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت، پاک است و نیز ادرار و مدفوع الاغ، قاطر و اسب نیز با وجود مکروه بودن گوشتشان، پاک است.