۱- غسل جنابت‏

مسئلۀ ۵۰۰ :    هرگاه انسان جنب شود، برای بیرون آمدن از حالت جنابت مستحب است غسل کند، یعنی با وجود واجب نبودن اصل غسل جنابت، برای خواندن نمازهای ‏واجب و مانند آن غسل جنابت واجب می‏شود.  برای نماز میت، سجدۀ شکر و سجده‏های واجب قرآن غسل جنابت واجب نیست. برای نمازهای مستحبی‏ چون اصل نماز واجب نیست، غسل جنابت نیز واجب نیست، ولی چون طهارت شرط صحت آنهاست، پس غسل جنابت نیز شرط صحت و درستی آنهاست.
مسئلۀ ۵۰۱ :    کسی‌که احتیاطاً غسل جنابت کند، واجب است برای نماز وضو بگیرد.
مسئلۀ ۵۰۲ :    کسی‌که غسل جنابت یا غسلهایی که مشروعیت آنها با دلیل معتبر ثابت شده را انجام داده است، می‏تواند با آن غسلها نماز بخواند، ولیکن احتیاط مستحب آنست که غیر از غسل جنابت وضو نیز بگیرد، چه وضو را قبل از غسل بگیرد و یا بعد از آن، ولی غسل استحاضۀ متوسطه از این قاعده مستثنی است.