۱- آب‏

مسئلۀ ۲۱۱ :    آب با چهار شرط، چیز نجس را پاک می‏کند:
الف- مطلق باشد. آب مضاف مانند آب میوه، گلاب، نوشابه و مانند آنها نجس را پاک نمی‏کند.
ب- پاک باشد.
ج- هنگام شستن چیز نجس، مضاف نشود و بو یا رنگ و مزّه آن تغییر پیدا نکند.
د- پس از آب کشیدن چیز نجس عین نجاست درآن باقی نمانده باشد.
مسئلۀ ۲۱۲ :    ظروفی که با غیر خوک و سگ نجس شده است، اگر با آب قلیل شسته شود، باید سه مرتبه شسته شود و اگر با آب کر و جاری شسته شود، گرچه یک مرتبه شستن اقوی‏ است، ولی احتیاط آنست که تعدد در لباس و مانند آن و فشار دادن رعایت شود.
مسئلۀ ۲۱۳ :    ظرفی را که سگ در آن چیز روان مثلاً آب خورده است، باید با خاک پاک، خاک مال کرد و بعد سه مرتبه با آب شست و احوط آنست که پس از خاک مال کردن، مقداری خاک را با آب مخلوط کنند و ظرف را بسابند و بعد سه مرتبه با آب بشویند. ظرفی را که سگ لیسیده و یا آب دهانش را در آن ریخته، بنا بر احتیاط واجب قبل از سه مرتبه شستن باید خاک مال گردد و بعد سه مرتبه با آب شسته شود. احتیاط این است که همین تعداد در آب کر و جاری نیز رعایت شود.
مسئلۀ ۲۱۴ :    ظرفی را که خوک از آن چیزی روان مثل آب خورده، باید با آب قلیل هفت مرتبه شست، در آب کر و جاری نیز احتیاط هفت مرتبه است و لازم نیست آن‎را خاک مال کنند، گر چه احتیاط مستحب آنست که خاک‎مال شود، همچنین است ظرفی که خوک آن‎را لیسیده باشد.
مسئلۀ ۲۱۵ :    ظرفی که توسط شراب نجس شده است، در صورتی که با آب قلیل شسته شود باید سه مرتبه شسته شود و بنا براحتیاط این حکم در آب کر و جاری نیز رعایت شود.