کفّارۀ قتل

مسئلۀ ۳۶۷۷ :    کفّاره قتل به ترتیب زیر بر قاتل واجب است:
۱- اگر قاتل مباشرهً به صورت قتل خطایی یا شبه عمد، کسی را کشته باشد، قاتل باید علاوه بر دیه، یک بنده را آزاد کند و چون آزاد کردن بنده اکنون منتفی است، باید شصت روز به عنوان کفّاره، روزه بگیرد به نحوی که سی و یک روز آن متوالی باشد. اگر نتواند دو ماه با آن کیفیت روزه بگیرد، شصت فقیر را طعام دهد تا سیر شوند.
۲- در صورتی که قتل عمد باشد، اگر ورثه مقتول، قاتل را عفو کنند، قاتل واجب است کفّاره جمع بدهد، یعنی هم یک بنده آزاد کند، هم شصت روز روزه بگیرد و هم شصت فقیر را اطعام کند.
مسئلۀ ۳۶۷۸ :    اگر چند نفر در یک قتل شرکت داشته باشند، بنا بر احتیاط واجب کفّاره قتل بر هر کدام جداگانه واجب است.
مسئلۀ ۳۶۷۹ :    در صورتی که قصاص کردن در زمان خاصی، منشأ تحریک احساسات و عواطف و فتنه شدید و کثیر در بین مردم شود، حاکم شرع موظف است آن‎را به تأخیر بیندازد تا فتنه برطرف گردد و در هر صورت اجرای قصاص لازم است.