کفن کردن میت و احکام آن

مسئلۀ ۷۶۰ :    واجب است میت مسلمان را با سه پارچه که آنها را لنگ، پیراهن و سرتاسری می‏گویند، به ترتیب زیر کفن کنند:
۱- «لنگ» باید از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آنست که از سینه تا روی پا برسد و تا ممکن است ترک نشود.
۲- «پیراهن» باید از سرِ شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را از پشت و رو بپوشاند و بهتر آنست که تا روی پا برسد.
۳- «سرتاسری» باید درازی آن به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و احتیاط آنست که پهنای آن به اندازه‏ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیفتد.
مسئلۀ ۷۶۱ :    بنا بر احتیاط واجب، هر یک از سه قطعه پارچۀ کفن نباید به قدری نازک باشند که بدن میت از زیر آن پیدا باشد.
مسئلۀ ۷۶۲ :    مقدار واجب کفن میت از اصل مال آن برداشته می‏شود و مقدار مستحب آن یا مقداری که احتیاطاً لازم است برداشته شود، از سهم الارث وارثان مکلّف و بالغ او، در صورتی‌که اجازۀ برداشت بیشتر را بدهند، برداشته می‏شود؛ بنابراین مقدار غیر واجب کفن میت را بنا بر احتیاط واجب از سهم وارثی که بالغ نشده نمی‏توان برداشت.
مسئلۀ ۷۶۳ :    اگر کسی وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از یک‌سوم دارایی او فراهم کنند، یا وصیت کرده باشد که یک‌سوم دارایی را به مصرف خود او برسانند، ولی مصرف آن‎را معین نکرده باشد، یا فقط مصرف مقداری از آن‎را معین کرده باشد، می‏توانند مقدار مستحب کفن را از یک‌سوم دارایی او بردارند.
مسئلۀ ۷۶۴ :    اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از یک‌سوم دارایی او بردارند و بخواهند از اصل دارایی بردارند، احتیاط واجب آنست که مقدار واجب کفن را به ارزان‏ترین قیمتی که ممکن است تهیه کنند، ولی اگر ورثه‏ای که بالغ هستند اجازه دهند که از سهم آنان برداشته شود، آن مقداری را که اجازه داده‏اند از سهم آنان برمی‌دارند.
مسئلۀ ۷۶۵ :    کفن زن بر عهدۀ شوهر اوست، ولو اینکه از خودش اموالی داشته باشد، هر چند همسر غیردائم باشد، مشروط بر آنکه مدّت نکاح قبل از تکفین منقضی نشده باشد. نیز کفن زنی که در عدۀ طلاق رجعی از دنیا رفته بر عهدۀ شوهر اوست.
مسئلۀ ۷۶۶ :    کفن میت بر خویشان او واجب نیست، حتی اگر مخارجش در دوران حیات و زندگی بر آنان واجب باشد.
مسئلۀ ۷۶۷ :    کفن کردن میت با پارچۀ غصبی هر چند چیز دیگری پیدا نشود، جایز نیست. چنانچه کفن میت غصبی باشد و صاحب آن‌ راضی نباشد باید از تنش بیرون آورند، حتی اگر او را دفن کرده باشند.
مسئلۀ ۷۶۸ :    در حالت اختیار، کفن کردن میت با چیز نجس و پوست مردار نجس یا پارچۀ ابریشمی خالص جایز نیست، ولی در حال ضرورت و ناچاری اشکال ندارد؛ اما ‏احتیاط واجب آنست که در حال اختیار، با پارچۀ طلاباف یا پارچه‏ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیه شده است، کفن نکنند.
مسئلۀ ۷۶۹ :    اگر کفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری آلوده شود، باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند، ولی اگر میت را در قبر گذاشته باشند و شستن آن ممکن نباشد، احتیاط واجب آنست که محل نجس را ببرند؛ بلکه اگر بیرون آوردن میت برای شستن کفن توهین به او باشد، بریدن واجب می‏شود و اگر بریدن و شستن ممکن نیست در صورتی‌که عوض کردن آن ممکن باشد، باید عوض کنند.
مسئلۀ ۷۷۰ :    اگر کسی‌که برای حج یا عمره احرام بسته است در آن حالت بمیرد، باید مانند دیگران کفن شود و پوشانیدن سر و صورت او اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۷۷۱ :    انسان در ایام حیات مستحب است کفن، سدر و کافور خود را تهیه کند.