کارهایی که بر جُنُب حرام است‏

مسئلۀ ۵۱۲  :  پنج چیز بر جنب حرام است:
۱- رساندن جایی از بدن به خط قرآن و به نام مختص خدای متعال و بنا بر احتیاط نام پیامبران و امامان‌ و حضرت زهرا اگر موجب هتک و بی‏احترامی باشد.
۲- ورود به مسجد الحرام و مسجد النّبی‏ در مدینه، و بنابر احتیاط واجب در حرم امامان معصوم  حتی اگر از یک طرف داخل و از طرف دیگر خارج شود.
۳- توقف در دیگر مساجد، ولی اگر از یک در وارد و بدون توقف از در دیگر خارج شود، یا اینکه چیزی را از مسجد اخذ کرده و تناول کند و بگیرد، مانعی ندارد.
۴- گذاشتن چیزی در مسجد.
۵- خواندن آیۀ سجده، بلکه بنا بر احتیاط واجب خواندن هر قسمت از سوره‏ای که سجدۀ واجب دارد. سوره‏های سجده‌دار عبارتند از سورۀ ۳۲ (سجده)، سورۀ ۴۱ (فُصّلت)، سورۀ ۵۳ (نجم)، سورۀ ۹۶ (علق).
مسئلۀ ۵۱۳  :  بنا بر احتیاط، جنب باید از خواندن سوره‏های سجده‌دار و یا آیه‏ای از آنها و حتی یک حرف از آن سوره‏ها اجتناب کند.