کارهایی که بر جنب مکروه است

مسئلۀ ۵۱۴  :  نُه چیز بر جنب مکروه است:
۱- خوردن، مگر آنکه با وضو باشد.
۲- آشامیدن، مگر آنکه با وضو باشد.
۳- خواندن بیش از هفت آیه از سوره‏هایی که سجدۀ واجب ندارند.
۴- رساندن جایی از بدن به جلد، حاشیه و میان خط قرآن در صورتی که موجب هتک و بی‎احترامی نباشد، وگرنه حرام است.
۵- همراه داشتن قرآن مجید و بنا بر احتیاط آویزه کردن آن.
۶- خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا در نبود آب، قربهً‎إِلَی‎اللَّهِ، تیمّم کند مکروه نیست.
۷- حنا یا رنگ بستن به سر و صورت.
۸- روغن مالیدن به بدن.
۹- نزدیکی کردن، بعد از آنکه در خواب محتلم شده باشد.