چیزهایی که وضو را باطل می‏کند

مسئلۀ ۴۵۱  :  هفت چیز وضو را باطل می‏کند:
۱- بیرون آمدن ادرار از مخرج طبیعی.
۲- بیرون آمدن مدفوع از مخرج طبیعی.
۳- خارج شدن باد معده از مخرج مدفوع.
۴- خوابی که بر اثر آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر فقط یکی از آنها از کار بیفتد وضو باطل نمی‏شود.
۵- چیزهایی مانند دیوانگی، بیهوشی و مستی که عقل را زایل می‏کند و از کار می‏اندازد.
۶- خون استحاضه که مسائل مربوط به آن بعداً گفته خواهد شد.
۷- چیزهایی مانند جنابت، حیض، نفاس که باید برای آنها غسل کرد و همچنین بنا بر احتیاط مستحب، مس کردن میت پس از سرد شدن و قبل از غسل دادن آن.