چیزهایی که در نماز مکروه است

مسئلۀ ۱۲۶۰ :    مکروه است نمازگزار صورت خود را به طرف چپ یا راست بگرداند به گونه‏ای که از سمت قبله برنگردد و نیز مکروه است چشمها را ببندد و به طرف راست و چپ نگاه کند، با ریش و دست و سر خود بازی کند، انگشتانش را داخل هم کند، به نقش انگشتر و خطّ قرآن و کتاب نگاه کند و بخواند، در موقع خواندن حمد و سوره و گفتن اذکار سکوت کند تا حرف کسی را بشنود و اصولاً هر عملی که خضوع و خشوع را از بین ببرد کراهت دارد.
مسئلۀ ۱۲۶۱ :    هنگامی که انسان خواب‎آلود است و نیز هنگامی که از بول و مدفوع خود جلوگیری می‏کند، و همچنین پوشیدن جوراب تنگی که پا را فشار دهد مکروه است نماز بخواند. به غیر از موارد گفته شده مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصّل ذکر شده است.