چیزهایی که تیمّم بر آنها صحیح است

مسئلۀ ۶۳۸ :    تیمّم بر خاک، ریگ، کلوخ، گِل پخته مانند آجر و کوزه، سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر و دیگر سنگ‏ها صحیح است؛ ولی تیمّم بر جواهرات مانند عقیق و فیروزه که به آنها زمین نمی‏گویند، باطل است و افضل از هر آنچه گفته شد، خاک خالص است و بنا بر احتیاط تا ممکن است باید خاک را بر چیزهای دیگر مخصوصاً سنگ مقدم داشت و احتیاط مستحب آنست که بر گچ و آهک و گل پخته تیمّم نکند.
مسئلۀ ۶۳۹ :    تا زمانی که خاک در دسترس باشد، تیمّم بر دیوارهای گلی و آجری وسنگی خلاف احتیاط است و با بودن زمین و خاک خشک بهتر است بر سنگ و یا زمین و خاک نمناک تیمّم نشود.
مسئلۀ ۶۴۰ :    اگر آنچه تیمّم بر آن صحیح است پیدا نشود، باید بر چیزهای غبارآلود مانند فرش و لباس تیمّم کرد و اگر غبار در لابه‌لای آنهاست، باید اول آنها را تکان دهد تا روی آنها غبار‌آلود شود و سپس بر آنها تیمّم کند و چنانچه چیز غبارآلود هم نباشد، می‏تواند بر گِل تیمّم کند و اگر آن هم پیدا نشود، بنا بر احتیاط واجب به عنوان فاقد طهورین باید نماز را بدون تیمّم بخواند و بعداً قضای آن‎را بجا آورد.
مسئلۀ ۶۴۱ :    اگر بتواند با تکان دادن فرش و یا هر چیز دیگر غبارها را جمع کرده و خاک تهیه کند، واجب است این کار را انجام بدهد و در این فرض تیمّم بر فرش یا لباس غبار‌آلود نکند و اگر بتواند گل را خشک کند و آن‎را به صورت خاک درآورد، باید این کار را انجام دهد و بر گل تیمّم نکند.
مسئلۀ ۶۴۲ :    اگر با خاک و ریگ، چیزی مانند کاه- که تیمّم بر آن باطل است-  مخلوط شود، نمی‏تواند بر آن تیمّم کند، ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد که در خاک یا ریگ مستهلک شده باشد، تیمّم بر آن خاک و ریگ صحیح است.
شرایط چیزهایی که تیمّم بر آنها صحیح است:
مسئلۀ ۶۴۳ :    چیزی که بر آن تیمّم می‏کنند باید شرایط زیر را داشته باشد:
۱- پاک باشد و اگر چیز پاکی که تیمّم بر آن صحیح است، وجود نداشته باشد بنا بر احتیاط نماز را بدون تیمّم بخواند و قضای آن‎را هم بعداً انجام دهد.
۲- غصبی نباشد؛ فضایی که در آن تیمّم می‏کند، نیز نباید غصبی باشد و اگر نداند محل تیمّم غصبی است یا فراموش کرده باشد و تیمّم کند صحیح است، ولی اگر فراموش کننده خودش غاصب باشد، تیمّم او محل اشکال است، چرا که مبغوضیت عمل به قوّت خودش باقی است.
مسئلۀ ۶۴۴ :    اگر یقین داشته باشد که تیمّم بر چیزی صحیح است و بر آن تیمّم کند، سپس بفهمد تیمّم بر آن چیز باطل بوده، نمازهایی را که با آن تیمّم خوانده است، باید دوباره بخواند.