چگونگی نجس شدن چیزهای پاک‏

مسئلۀ ۱۸۸ :    چیز نجس اگر به چیز پاک برسد و با آن برخوردکند، در صورتی که یکی یا هر دو تَر باشند و تَری آنها به یکدیگر سرایت کند، آن چیز پاک نجس می‏شود؛ و اگر رطوبت و تَری طوری نباشد که به دیگری سرایت کند، به صرف ملاقات، آن چیز پاک نجس نمی‏شود.
مسئلۀ ۱۸۹ :    ملاک اصلی در تنجس، رطوبت مسریه است. اگر کسی شک کند که سرایت صورت گرفته یا نه، حکم به نجاست نمی‏شود و منشأ شک در سرایت ممکن است کمی رطوبت یا کثرت واسطه باشد، به‌طوری که عرف پس از تحقق ملاقات، حکم به سرایت نجس نکند، در این صورت آن چیز پاک است.
مسئلۀ ۱۹۰ :    زمین، خاک، پارچه، ظروف و مانند اینها که روان نیستند، اگر مرطوب باشند، هر قسمتی که نجاست به آن برسد نجس می‏شود مگر آنکه رطوبت آن‎قدر زیاد باشد که به جای دیگر آن منتقل شود یا آب آن زیاد و متصل باشد حتی اگر روان هم نباشد، در این صورت تمام جاهایی که رطوبت سرایت کرده و آن آب به آنجا رسیده، نجس است.
مسئلۀ ۱۹۱ :    چیزهای روان مانند روغن، گلاب، شیر، دوغ و مانند اینها به‌طوری که اگر مقداری از آن با ظرف برداشته شود فوراً جمع شده و جای خالی را پر می‏کند؛ اگر گوشه‏ای از آن با نجس ملاقات کند تمام آن نجس می‏شود و احتیاط آنست که از همۀ آن اجتناب شود.
مسئلۀ ۱۹۲ :    چیزهایی که روان نیست، مانند عسل یا روغن سفت و جامد، اگر با چیز نجس برخورد کند، تنها محل برخورد، نجس است، بنابراین اگر چیز نجس بر روی‏روغن جامد و امثال اینها بیفتد طوری که بشود با قاشق یا وسایل دیگر آن‎را برداشت و جدا کرد، بقیۀ آن پاک است.
مسئلۀ ۱۹۳ :    اگر جایی از بدن انسان نجس شود و همان‎جای نجس عرق کند، آن عرق به هر جا سرایت کند نجس می‏شود؛ و اگر قطره آبی روی نقطه نجس بریزد و به جای دیگر سرایت کند، هر اندازه که سرایت کرده نجس و بقیۀ جاهای بدن پاک است و صرف رطوبت باعث سرایت نمی‏شود.
مسئلۀ ۱۹۴ :    اگر مگس یا هر حشرۀ دیگر، روی چیزی که نجس است بنشیند و آن چیز نجس‌‏تر باشد، سپس حشرۀ مذکور روی چیزی که پاک است بنشیند، اگر انسان یقین پیدا کند که نجاست توسط آن حشره به چیز پاک رسیده و اثر گذاشته، نجس می‏شود، ولی اگر یقین پیدا نکند نجس نمی‏شود.
مسئلۀ ۱۹۵ :    اخلاطی که از گلو یا بینی خارج می‏شود و غلیظ است، هر اندازه از آن که مخلوط به خون است نجس و مابقی پاک است و اگر به اطراف دهان و بینی ‏اصابت کند، آن مقداری که انسان یقین دارد قسمت نجس اخلاط به آن رسیده، نجس است و باید آب کشیده شود و جاهای دیگر پاک است و نیز هر جایی که مشکوک به تماس با جاهای نجس اخلاط است، پاک است.
مسئلۀ ۱۹۶ :    اگر آب بینی و دهان و یا هر چیز دیگری از داخل با خون و یا با نجاستهای دیگر ملاقات کند و پس از بیرون آمدن به هیچ کدام از آنها آلوده نشده باشد، پاک است.
مسئلۀ ۱۹۷ :    ابزار گوناگون پزشکی که به بدن وارد می‏شوند و با یکی از نجاسات داخل بدن ملاقات می‏کنند، اگر موقع خارج شدن از بدن آلوده نباشند، پاک هستند، گرچه بنا بر احتیاط اجتناب از آنها مطلوب است.
مسئلۀ ۱۹۸ :    لباس و فرشی که آلوده به غبار نجس می‏شوند در صورتی که تکان داده شوند و به‌طور متعارف آن غبار نجس بیرون ریخته شود، پاک است و نیاز به شستن ندارد، اگر پس از تکاندن فرش در حد معمول و متعارف احتمال دهد که مقداری از غبار نجس باقی مانده، به این احتمال ترتیب اثر ندهد.