وقت نماز جمعه

مسئلۀ ۱۶۱۹ :    بنا بر احتیاط باید اول ظهر شرعی بلافاصله اذان و سپس خطبه‏های جمعه شروع شود و خواندن خطبه پیش از ظهر خلاف احتیاط است مگر اینکه امام جمعه پس از داخل شدن وقت مقدار واجب خطبه را تکرار کند.
مسئلۀ ۱۶۲۰ :    وقت نماز جمعه از زوال خورشید شروع می‏شود و هنگامی که سایۀ شاخص به ‏اندازۀ خودش شود پایان می‏پذیرد البتّه بنا بر احتیاط تا زمانی که سایۀ شاخص به اندازۀ دوهفتم آن شود حدود یک ساعت پس از ظهر شرعی باید نماز جمعه تمام شده باشد و اگر تا این زمان تمام نشد، احتیاطاً نماز ظهر را هم بخوانند.
مسئلۀ ۱۶۲۱ :    اگر شک کنند وقت جمعه هنوز باقی است یا نه، نماز جمعه صحیح است.
مسئلۀ ۱۶۲۲ :    اگر در اثنای نماز جمعه وقت آن بگذرد چنانچه یک رکعت آن در وقت واقع شده باشد صحیح است وگرنه بنا بر احتیاط نماز جمعه را تمام کنند و نماز ظهر را هم بخوانند.
مسئلۀ ۱۶۲۳ :    در نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومی که برای صحّت نماز گفته شده است، چهار شرط دیگر هم وجود دارد:
۱- نماز جمعه باید به جماعت خوانده شود.
۲- حدّاقل نمازگزار برای برپایی نماز جمعه با خود امام، پنج مرد عاقل، بالغ، غیر مسافر و سالم است که پیر و سالخورده نباشند و بهتر است مجموع امام و مأموم هفت نفر باشند و اگر یکی از شرکت‌کنندگان در اثنای خطبه عمداً و یا اختیاراً یا به سبب هر ضرورت دیگری محل را ترک کند و عدد ناقص گردد نماز جمعه ساقط می‏شود مگر اینکه به سرعت بازگردد و در این صورت احتیاط آنست که امام جمعه خطبه را رجائاً دوباره بخواند بلکه اگر با فاصله هم برگردد و عرفاً وحدت به هم نخورد و وقت نماز هم باقی باشد، مطابق همین احتیاط عمل شود.
۳- امام جمعه به تفصیلی که خواهد آمد، دو خطبه پیش از نماز بخواند.
۴- بین دو محلّی که نماز جمعه برپا می‏شود، باید حدّاقل یک فرسخ شرعی یعنی حدود پنج هزار و هفتصد و پنجاه متر فاصله باشد. (مسافت لازم میان دو نماز جمعه از آخرین صف دو نماز محاسبه می‏شود).
مسئلۀ ۱۶۲۴ :    هنگامی که نماز جمعه با شرایط لازم برپا شود، کسی که هنگام خواندن خطبه‏ها هر چند عمداً حضور نداشته است، می‏تواند در نماز شرکت کند بلکه کسی هم که به رکوع رکعت دوم رسیده، می‏تواند اقتدا کند و پس از سلام امام رکعت دوم را خودش بخواند و در این صورت نماز جمعۀ او صحیح است و اگر اقتدا کند و تکبیره‎الاحرام را بگوید و برای رسیدن به امام جمعه به رکوع برود و شک کند در رکوع امام را درک کرده یا نه، احتیاط آنست که همان را به نیت جمعه تمام کرده و دوباره به نیت ظهر اعاده کند.
مسئلۀ ۱۶۲۵ :    اگر دو نماز جمعه در کمتر از مسافت شرعی، شروع و خوانده شود، در صورتی که هر دو با هم شروع شود هر دو باطل است و در صورتی که یکی بر دیگری‏ تقدّم داشته باشد، حتّی در گفتن تکبیره‎الاحرام، اولی صحیح و آنکه بعد شروع کرده باطل است و در صورتی که معلوم نشود کدام جلوتر بوده، بنا بر احتیاط واجب دوباره به نیت ظهر اعاده شود.