وضوی ارتماسی

مسئلۀ ۳۹۰ :   وضوی ارتماسی آنست که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد یا آنها را در آب فرو ببرد و به قصد وضو بیرون بیاورد. اگر هنگام ‏فرو بردن دستها در آب نیت وضو کند و تا وقتی که آنها را از آب بیرون می‏آورد و ریزش آب  دستهایش تمام می‏شود،  هنوز به قصد وضو باشد وضوی او صحیح است. همچنین اگر هنگام بیرون آوردن از آب قصد وضو کند و تا وقتی که ریزش آب تمام می‏شود به قصد وضو باشد، وضوی او صحیح است.
مسئلۀ ۳۹۱ :   در وضوی ارتماسی نیز مانند وضوی ترتیبی، باید از بالا به پایین صورت و دستها را شست. پس اگر موقع فرو بردن صورت و دستها نیت وضو کند باید صورت را از سمت پیشانی و دستها را از سوی آرنج در آب فرو برد و اگر هنگام بیرون آوردن از آب قصد وضو کند، باید صورت را از سمت پیشانی و دستها را از سوی‏آرنج از آب بیرون آورد.
مسئلۀ ۳۹۲ :   اگر وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و وضوی بعضی دیگر را به صورت ترتیبی انجام دهد، اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۳۹۳ :   تمام چیزهایی که به عنوان آداب و مستحبات وضو، در وضوی ترتیبی گفته شد در وضوی ارتماسی نیز صدق می‏کند.