وضو

حکمت وضو
وضو نور است و شست‌وشویی است که انسان با دستور خداوند سبحان برای تقرب به او و طهارت قلب و باطن انجام می‏دهد و با این شستن ظاهری، خود را برای طهارت روحی و معنوی آماده می‏سازد و هر اندازه در موقع وضو گرفتن حضور قلب بیشتری داشته باشد و خود را بیشتر در محضر حق مشاهده کند، به همان‏ اندازه در حال نماز یا هر عبادت دیگری که در صحت آنها وضو شرط است، نشاط روحی و انبساط خاطر بیشتری خواهد داشت و چون وضو امری عبادی و قربی است اساس و ذات آن‎را عبودیت و بندگی و اطاعت محض در برابر حضرت حق تشکیل می‏دهد و لذا فلسفۀ وجودی آن‎را نباید در امور محدود مادی و ظاهری و در مسائل بهداشتی و غیر آن جستجو کرد.