واجبات نماز

مسئلۀ ۱۰۳۵ :    واجبات نماز یازده چیز است:
۱ – نیت، ۲ – قیام، ۳ – تکبیره‎الاحرام، ۴ – قرائت، ۵ – رکوع، ۶ – سجود، ۷- ذکر رکوع و سجود، ۸- تشهّد، ۹- سلام، ۱۰- ترتیب، ۱۱- موالات و پی‌درپی بجا آوردن اجزاء و افعال نماز.
مسئلۀ ۱۰۳۶ :    از میان واجبات نماز پنج مورد آن رکن است:
۱- نیت، ۲- تکبیرهالاحرام، ۳- قیام در موقع گفتن تکبیرهالاحرام و قیام متّصل به رکوع یعنی ایستادن قبل از رکوع، ۴- رکوع، ۵- دو سجده.
مسئلۀ ۱۰۳۷ :    بنا بر مشهور اگر نمازگزار عمداً یا اشتباهاً یکی از ارکان نماز را ترک یا اضافه کند، نمازش باطل است اما در غیر رکن اگر اشتباهاً ترک و اضافه کند، نماز باطل نیست و فقط در صورت عمد باطل می‏شود؛ ولیکن باید توجّه داشت زیاد شدن نیت در نماز متصور نیست و زیاد شدن قیام بدون زیاد شدن تکبیره‎الاحرام و رکوع ممکن نیست و باطل شدن نماز به سبب زیاد شدن تکبیره‎الاحرام اشتباهاً معلوم نیست چون «أَللَّهُ أَکبَر»، ذکرُ اللّه است و ذکر خداوند در هر حال مطلوب است، لذا معلوم نیست موجب بطلان نماز باشد.