نیت فرادا در جماعت

مسئلۀ ۱۵۷۵ :    اقوی‏ آنست که انسان در همۀ حالات نماز می‏تواند نیت فرادا کند ولو اینکه از اول همین قصد را داشته باشد، اگرچه احتیاط آنست که بدون عذر جماعت را به فرادا برنگرداند.
مسئلۀ ۱۵۷۶ :    اگر نمازگزار با عذر یا بدون عذر نیت فرادا کند در صورتی که بعد از اتمام حمد و سوره امام جماعت نیت فرادا کند، لازم نیست حمد و سوره را بخواند، ولی‏اگر قبل از اتمام حمد و سوره یا قبل از شروع خواندن حمد و سورۀ امام جماعت نیت فرادا کند، واجب است مقداری را که امام نخوانده است، خودش بخواند.
مسئلۀ ۱۵۷۷ :    اگر نمازگزار در بین نماز جماعت نیت فرادا کند، احتیاط واجب آنست که دوباره نیت جماعت نکند، ولی اگر در حال نماز مردّد شود که نیت فرادا کند یا نه و بعد از تردید خارج شود و تصمیم بگیرد نماز را با جماعت بخواند، نمازش با جماعت صحیح است.
مسئلۀ ۱۵۷۸ :    نمازگزاری که در حال نماز جماعت به سر می‌برد، اگر شک کند که نیت فرادا کرده یا نه، بنا را بر این بگذارد که نیت فرادا نکرده است.
مسئلۀ ۱۵۷۹ :    اگر بعد از شروع نماز جماعت، بین امام و مأموم یا بین مأموم و مأمومهای دیگر که به واسطۀ او به امام جماعت متّصل می‏شوند، پرده یا چیز دیگری فاصله ایجاد کند یا بیشتر از یک گام معمولی فاصله به ‌وجود بیاورد، احتیاط واجب آنست که قصد فرادا کند و نمازش صحیح است.
مسئلۀ ۱۵۸۰ :    اگر نماز کسانی که در صف جلو ایستاده‏اند تمام باشد یا تمام آنها قصد فرادا کنند، در صورتی که فاصلۀ نمازگزاران صف بعدی با امام جماعت به اندازۀ یک گام معمولی نباشد، نماز آنها به جماعت صحیح است و اگر فاصلۀ آنها بیشتر از آن ‏اندازه باشد، نمازگزاران صف بعدی بنا بر احتیاط واجب نیت فرادا کنند.
مسئلۀ ۱۵۸۱ :    اگر نماز امام تمام باشد و مأموم مشغول تشهّد اول باشد یا مأموم که نمازش شکسته است مشغول سلام باشد، لازم است نیت فرادا کند.
مسئلۀ ۱۵۸۲ :    در صورتی که فرادا نماز خواندن کسی موجب خدشه‎دار شدن جماعت، سبک شمردن آن یا باعث هتک حرمت امام جماعت گردد، صحّت نماز او خالی از اشکال نیست و بنا بر احتیاط باید از این کار خودداری کند.