نماز استسقاء (طلب باران)

مسئلۀ ۱۶۹۲ :    یکی از نمازهای مستحب، نماز استسقا یا نماز طلب باران است و چگونگی بجای آوردن آن مثل نماز عید فطر و قربان است و قنوتهای آن هم مانند نماز عیدین است، اما مستحب است در قنوتها از خداوند درخواست نزول رحمت الهی و نزولات آسمانی برای بندگان کند و هر دعایی بخواند اشکال ندارد، ولی بهتر است که دعاهایی خوانده شود که از امامان معصوم رسیده و تفصیل آن در کتب ادعیه نوشته شده است.
مسئلۀ ۱۶۹۳ :    مستحب است نماز باران را در صحرا بخوانند و با پای پیاده و آرامش و وقار و خضوع و با حالت تضرّع و مسکنت بیرون روند و افراد صالح و با تقوا و پیرمردان و کودکان و پیرزنان را همراه خود ببرند و میان کودکان و مادران جدایی بیندازند، چون این نوع اعمال موجب تأثر بیشتر و حالت گریه و زاری می‏شود که در نزول برکات آسمانی و جلب رأفت و رحمت خداوند مؤثّر است؛ انشاءاللّه.
مسئلۀ ۱۶۹۴ :    نمازهای مستحبی منحصر به مواردی که تاکنون بیان شد نیست، بلکه برای رفع حوائج و نیازمندیها و استخاره و مانند اینها نمازهایی با انحاء و کیفیتهای مخصوص ذکر شده است که اسناد معتبر و قابل استناد دارد و علاقه‎مندان می‏توانند به کتب مفصّل روایی و فقهی و کتابهای ادعیه مراجعه کنند.